กู้ธนาคารออมสิน

ประเภทสินเชื่อ
เงินกู้ระยะปานกลาง แบบผ่อนชำระ

วัตถุประสงค์ในการขอกู้
เพื่อการอุปโภคบริโภค

คุณสมบัติผู้กู้
เป็นข้าราชการ
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้
ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนของผู้กู้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกันเงินกู้

เป็นข้าราชการ
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
ทำงานมาแล้วครบ 5 ปี
ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้
ไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้กู้เงินสินเชื่อประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
- ผู้ค้ำประกันหนึ่งคนค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนของตนเอง
- ผู้ค้ำประกันหนึ่งคนมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันเงินกู้ได้ถึง 200,000 บาท
- ผู้ค้ำประกันสองคน แต่ละคนมีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ค้ำประกันเงินกู้ได้ถึง 200,000 บาท

การจ่ายเงินกู้

จ่ายเงินกู้งวดเดียว

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา

การชำระหนี้เงินกู้

การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น

เอกสารประกอบการกู้
สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกให้ของผู้กู้
สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
สำเนาหลักฐานการฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารฯ